Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Jiří Švec,  se sídlem Horní Bečva 762, 75657
         (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Jiří Švec, Horní Bečva 762, 75657
email: jirisvec.elektro@seznam.cz
telefon: +420 736 187 350
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění kontaktního formuláře.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro odeslání poptávky, dotazu či pro požadavek zpracování nabídky.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky, zpracování cenové nabídky, komunikace se zákazníkem, a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při odeslání požadavku skrz kontaktní formulář jsou vstupní údaje nutné pro jeho odeslání, bez poskytnutí osobních údajů, jako jsou email a jméno, není možné tento tento formulář odeslat.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemcem osobních údajů je pouze správce.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, antivirovým programem s aktualizacemi.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním poptávky z internetových stránek JS-Elektro.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.